Stadgar För Flärke Affärscentrum Ekonomiska Förening

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Flärke Affärscentrum Ekonomiska förening

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

att förvärva och hyra ut butiksfastigheten till ortens lanthandel. Vidare ska

föreningen tillhandahålla bränsleanläggning på orten och i övrigt verka för bygdens

utveckling. Medlem kan deltaga i verksamheten genom egen arbetsinsats efter

förmåga och möjlighet.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Örnsköldsviks Kommun, Västernorrlands län.

§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och

beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde

prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§ 5 Medlems skyldighet

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenlig medlemsinsats, samt att följa

föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Insats

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på minst 1.000 kronor. Var

medlem kan om man så vill betala in fler insatser. Insatsen betalas kontant när

medlemskapet har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen

om ekonomiska föreningar.

§ 7 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller uppenbarligen skadar föreningen eller

motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman,

genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om

uteslutning skickades till medlemmen.

§ 8 Avgång

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar

sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst

efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutning,

avgått av annan anledning, eller att det har inträffat en annan omständighet som

föranlett avgången.

§ 9 Styrelsen

Styrelsen måste bestå av minst 5 och maximalt 7 ledamöter, samt max 2 suppleanter.

Ordförande väljs för ett år i taget, övriga ledamöter väljs för 2 år. Vid start av

föreningen väljs minst 2 ledamöter för 1 år, detta för att värna om kontinuitet.

§ 10 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en till två revisorer med högst två

revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 11 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december

§ 12 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisning till revisorerna senast en månad före ordinarie

föreningsstämma.

§ 13 Ordinarie Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val

protokollförare

2. godkännande av röstlängd

3. val av en eller två justeringsmän

4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. fastställande av dagordningen

6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur

vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

10. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

13. val av valberedning

14. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller

föreningsstadgar

§ 14 Motioner

Motioner till ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda minst en vecka före.

§ 15 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen till föreningsstämman ska innehålla en

uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor

och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra

föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom affischering och

annonsering. Då kallelsen gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart

underrätta revisorer om detta genom brev eller mejl.

§ 16 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven

avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny

räkning eller fonderas.

§ 17 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i

förhållande till inbetalda insatser.

Övrigt

För frågor som inte regleras i dess stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Senaste kommentaren

19.05 | 19:07

Ola Larsmo SWEDE HOLOW blir nästa bok vi skall läsa till i slutet av juni. Det var en överraskning att det kunde vara så inspirerande att vara med i en bokcirkel. TACK

24.01 | 09:46

Vi läser Sara Larssons "Den Första Lögnen" i Flärke bokcirkel. Vi har några exemplar kvar om du vill läser med! Vi träffas Onsdag den 9 Februari kl 18.30 vid Flärke Bygdegården.

24.11 | 13:20

Flärke Bokcirkel kommer att träffas torsdag 2. december kl 18.30 vid bygdegården. Alla hjärtligt välkomna. Fika finns!

11.11 | 10:21

Brinner du för böcker? Vill du vara med i en ny bokcirkel i Flärke som ska träffas en gång i månad. Om du är intresserad, kontakta: Gordon, epost: gandf50@yahoo.com

Dela den här sidan