Protokoll årsmöte Flärke Fiber ekonomisk förening 2015-06-03

Protokoll fört vid årsmöte med Flärke Fiber ekonomisk förening 2015-06-03 i Flärke Bygdegård.

Närvarande: c:a 65 personer

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Karl-Gustav Gustafsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Valberedningens förslag; ordförande Tord Lundin, som tackade för förtroendet, och sekreterare Agneta Gröndahl, godkändes.

§ 3 Godkännande av röstlängden

Beslutades att röstlängd tas fram och godkänns om behovet uppstår.

§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Johnny Lindberg och Gunilla Berglund valdes till justerare och beslutades att rösträknare väljs om behovet uppstår.

§ 5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse hade skickats ut via mail, affischering och information på hemsida, vilket godkändes.

§ 6 Fastställande av dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för att styrelsen under punkt 16 skulle ge information om dagsläget och hur det ser ut med arbetet framåt i föreningen.

§ 7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

Verksamhetsberättelse för 2014, Bilaga 2, Årsredovisning, Bilaga 3, Resultatrapport, Bilaga 4, samt Revisionsberättelse, Bilaga 5, fanns att hämta vid entrén.
Ordförande läste revisionsberättelsen.
Kassören Cecilia Lundinredogjorde för årsredovisningen och konstaterade att årets vinst uppgick till 3.447 kronor.
Redovisningen godkändes.

§ 8 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att fastställa balans- och resultaträkning samt att vinsten överförs tilll 2015 års bokföring.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Mötet beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10 Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Mötet beslutade att bevilja styrelseledamöterna ersättning för faktiska kostnader för utlägg samt reseersättning.

§ 11 Beslut om medlemsavgift och andra avgifter

Revisorerna ville höja medlemsavgiften till 300 konor.
Styrelsen föreslog 100 kronor, som tidigare, eftersom kollektivavtalet innehåller ytterligare 50 kronor. Sammanlagt betalar kollektiva medlemmarna då 150 kronor för kommande administrativa och eventuella övriga kostnader.
Mötet beslutade att medlemsavgiften, som tidigare, skulle vara 100 kronor.
§ 12 Val av ordförande

Karl-Gustav Gustafsson valdes enligt valberedningens förslag till föreningens ordförande.

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Till övriga styrelseledamöter valdes
Bertil Grundström, ett år
Cecilia Lundin, två år
Agneta Gröndahl, ett år
Johnny Lindberg, två år
Erling Arnqvist, två år
Joakim Hultgren, ett år och
Peder Strandberg, ett år.

§ 14 Val av revisorer och revisorsuppleant

Till revisorer valdes Mats Jansson och Margita Thorén och till revisorssuppleant valdes Tommy Strandberg.

§ 15 Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande

Till valberedning på ett år valdes Lennart Lundin, sammankallande, och Victoria Sjöqvist.

§ 16 Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman

Karl-Gustav Gustafsson redogjorde för hur långt arbetet i föreningen kommit.
Telia hade lämnat besked om att inkoppling av systemet skulle vara klart 25 juni.
Utrustning till medlemmarna kommer att läggas i påsar som kan hämtas på Bygdegården. Medlemmarna får besked om tidpunkt via kallelse.
Medlemmarna ska också skriva på en blankett för medgivande till betalning via autogiro.

En fråga från medlem om kostnaden för byte av avtalsform ställdes. Styrelsen redogjorde för kostnaden och att beslut fattats vid tidigare möte om detta.

Inga övriga ärenden hade anmälts.

§ 17 Mötets avslutande

Tommy Sjöberg tackade styrelsen för allt det omfattande arbete som hittills lagts ner i projektet. Ett särskilt tack till Bertil Grundström som drog igång det hela.
Tillsammans med Karin Jonsson delade han ut blommor från Flärke Bygderåd till styrelsen och till projektanställde Tommy Strandberg.

Ordförande avslutade mötet, tackade för visat intresse och bjöd in till kaffebordet.

Vid protokollet

Agneta Gröndahl

Justeras

Tord Lundin Johnny Lindberg Gunilla Berglund

Protokoll medlemsmöte 18/6 2013

Medlemsmöte

Flärke Affärscentrum Ekonomiska Förening

Tid 2013-06-18, kl 19.00

Plats Flärke bygdegård

Närvarande Kenneth Strandberg, Krister Karlsson, Jan-Erik Hägglund, Elisabeth Nilsson, Anna Hägglöf, Tommy Strandberg, Kjell Hägglund, Lorenz Edman, Maj-Lis Edman, Olle Engblom, Monica Poblenz, Ove Augustsson

Fördelning Ordförande, samtliga i styrelsen mailas protokollet

Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Till ordförande valdes Tommy Strandberg och till sekreterare Anna Hägglöf.

3. Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes

4. Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsman valdes Olle Engblom.

5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Stämman fann att mötet var behörigt utlyst.

6. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

Anna läste upp verksamhetsberättelsen:

Ett årsmöte, ett medlemsmöte och 15 styrelsemöten har hållits. Dessutom har ett flertal planeringsmöten hållits med delar av styrelsen och entreprenörer.

Flärkemacken har byggts vilket inneburit många myndighetskontakter för att få alla tillstånd som krävts och få godkänt investeringsstöd på 75%. Banker har kontaktats för lån och lånet togs av Swedbank. Macken köptes av Öviks Pump och Miljö AB och monterades under senhösten. Den invigdes den 24/11 i samband med att lanthandeln blev servicepunkt.

Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman.

Jan-Erik läste upp årsredovisningen. Bokslutet presenteras för både 2011 och 2012.

142 är nu medlemmar i föreningen.

Resultaträkning

Omsättning och andra intäkter 143 522 kr

Rörelsekostnader 142 411 kr

Rörelseresultat 1111 kr

Finansiella poster typ ränta -3649 kr

2011-2012 resultat -2538 kr

Balansräkning tillgångar

Anläggningar 759 335 kr

Kassa och bank 198 674 kr

Fodringar 196 195 kr

Summa tillgångar 1 154 204 kr

Skulder 1 000 000 kr

Monica läser upp revisionsberättelsen, hon har inget att anmärka. Stämman godkänner detta.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av vinst/förlust

Går ihop med punkt 7.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

10. Arvoden

Beslutades att inga arvoden utgår till styrelsen.

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelseledamöter med 1 år kvar i styrelsen:

Håkan Edin

Jan-Erik Hägglund

Anna Hägglöf

Krister Karlsson

Kenneth Strandberg

Tommy Strandberg

Elisbeth Nilsson, suppleant

Hans-Erik Granström, suppleant

För att få överlapp i styrelsen väljs dessa på 2 år:

Anna Hägglöf

Jan-Erik Hägglund

Krister Karlsson

Tommy Strandberg

Elisabeth Nilsson, suppleant

12. Val av revisor och revisorssuppleanter

Revisor: Monica Poblenz

Revisorsuppleant: Ove Augustsson

13. Val av valberedning

Lorenz Edman, sammankallande

Erik Hägglund

Rickard Nyberg

14. Övriga frågor

a) Vad ska vi göra med skulden på 200 000 kr som kvarstår i slutet på byggperioden?

Är det möjligt att ta in mer pengar från medlemmarna?

Föreningen jobbar också med att få in mer sponsorpengar och stipendier.

Intäkterna av bränsleförsäljningen kommer på sikt att gå till amortering av anläggningen.

Kontakt tas med byamännen för att höra om de vill sponsra med intäkten från avverkningen från allmänningen.

b) Tommy berättar om kommande arbeten för bränsleanläggningen.

Närmaste veckorna kommer gamla bränsletankarna att grävas upp. Då ska markprov tas och sedan ska jorden köras till deponi. Sedan kan groparnas fyllas igen.

Efter detta är gjort ska ytan asfalteras. Skanska har lämnat pris på 950 m2 asfaltering på 189 000 kr.

Arbetena ska vara utförda och fakturorna ska vara betalda och inne hos Länsstyrelsen 1/9.

c) Husets skick, detta diskuteras mer nästa år.

Skorstenen är t ex utdömd. Vi har några år på oss att hitta alternativ uppvärmning till oljeeldning och därigenom slippa renovera skorstenen.

d) Förslag om att ta ett extra medlemsmöte i höst för att diskutera ekonomin efter att arbetena är slutförda runt macken.

e) Prognos för försäljning av bränsle är ca 300 m2 detta första år.

15. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Hattsjö 2013-06-18

…………………………………………..

Sekreterare

Anna Hägglöf

…………………………………………..

Justeras

Olle Engblom 

Protokoll medlemsmöte 30/8 2012

Medlemsmöte

Flärke Affärscentrum Ekonomiska Förening

Tid                  2012-08-30, kl 19.00

 

Plats               Flärke bygdegård

 

Närvarande  Se bilaga 1

Fördelning   Ordförande, samtliga i styrelsen mailas protokollet

 

 

  1. Mötets öppnande

 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

  1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

 

Till ordförande valdes Tommy Strandberg och till sekreterare Anna Hägglöf.

 

3.   Val av en eller två justeringsmän

 

Till justeringsmän valdes Rolf Nordin och Krister Karlsson.

 

3.   Val av rösträknare

 

      Till rösträknare valdes Rolf Nordin.

 

4.   Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

 

      Mötet fann stämman behörigt utlyst.

 

5.   Presentation av bränsleanläggningen

 

      Tommy presenterade bränsleanläggningen.

      Bygglovet är klart och vi har ett muntligt godkännande av Länsstyrelsen att de beviljar 70 % av investeringskostnaden.

      Bränsleanläggningen kommer att placeras bakom huset, se ”Förslag till placering av mack och påfyllnad”. (Bilaga 2) Svackan bakom huset kommer att fyllas upp för att ge plats åt tankstationen. Tankning kommer att vara möjlig på båda sidor av pumpen och både bilar och lastbilar kommer att kunna tanka.

 

Säkerhetsavstånd hålls till befintliga byggnader, dock blir affärshuset en ”b”-byggnad. Ingen kan alltså vara fast boende i fastigheten. Avståndet är dock ett sådant att vi kan söka dispens i framtiden om det skulle bli aktuellt.

 

 

Anläggningen kommer att köpas av ÖPM, Öviks Pump och Miljö AB.

En besiktad och godkänd begagnad kombitank för 15 m3 diesel och 10 m3 bensin finns tillgänglig hos ÖPM. Oljeavskiljare och explosionsskydd ska installeras.

 

Egen pumpstation med kortläsare köps och därmed är vi fria att köpa bränsle av vilken leverantör vi önskar. Betalning kommer att ske endast med kort. Under dagtid kommer det troligtvis att gå att betala kontant med hjälp av Roger och Anna.

 

Kommande arbeten

 

Garaget rivs i helgen och bränns upp.

 

Sedan är det dags att börja fylla igen svackan bakom huset. Olika personer har hört av sig för att skänka fyllnadsmassor. Ca 250-300 m3 krävs, en del fås från tomten eftersom befintlig plan kommer att schaktas ned för att få en jämn plan.

 

Holmen kommer att sponsra några lass 0-80 grus till bärlagret. Resten köper vi.

 

Ytan kring fyllnadsplats och tankstation ska vara hårdgjord för att förhindra spill. Asfaltering kan dock ske nästa år.

 

Gamla pumparna tas bort i höst och rören ned till tankarna pluggas. Sanering av området kring de gamla pumparna kan vänta till efter vintern.

 

Nu ska kontakt med olika banker tas för att försöka låna pengar. Samtidigt fortsätter arbetet med att försöka hitta sponsorer för projektet.

 

Om allt går som planerat kan anläggningen tas i drift i oktober.

 

6.   Presentation av budget

      Jan-Erik presenterade budgeten.

 

      I korthet kan budgeten beskrivas enligt nedan.

 

      Total kostnad inkl. moms:              -1 250 000 kr

Återbetalning moms:                      +250 000 kr

Återbetalning från Länsstyrelsen:                     +700 000 kr

Minsta trolig egen insats:               +100 000 kr

 

Kvar att låna                                     -200 000 kr

 

Ca 18 000 kr/år blir kvar av intäkten vid en beräknad försäljning av ca 400 m3 bränsle efter amortering av lånet. Intäkten kommer primärt att gå till drift och underhåll.

 

7.   Godkännande av styrelsens rätt att disponera föreslagen budget för anläggningen

 

      Enhälligt beslutat att styrelsen har rätt att disponera den föreslagna budgeten.

 

 

 

8.   Övriga frågor

 

      a) Sponsring

Jan-Erik berättar om vad som gäller för sponsring, bl a att uppgifter om sponsorn och summa mailas till Jan-Erik så skickar han en faktura . Anna skriver ned vad som gäller vid kontakt med sponsorer. Detta kommer att finnas på affären tillsammans med ett brev att ge till presumtiva sponsorer där projektet finns beskrivet och vad vi erbjuder sponsorer.

 

Alla ombeds hjälpa till att hitta sponsorer. Sponsorer kan även vara anonyma.

 

      b) Hjälp önskas         

Hjälp efterfrågas till markarbeten. Kontakta någon i styrelsen om man har möjlighet att hjälpa till.

 

      Lördag 1/9 tas plåten bort från garaget och det töms.

      Söndag 2/9 fraktas garaget bort.

 

      Preliminärt lördag den 15/9 fraktas massor till affärsfastigheten. Beroende på när maskiner finns tillgängliga kan detta ev. ske tidigare.

 

9.   Mötets avslutande

      Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 

Hattsjö 2012-09-02

 

 

…………………………………………..

Sekreterare                                                              

Anna Hägglöf                                              

 

 

…………………………………………..       

Justeras                                                                      

Rolf Nordin                                                  

 

 

…………………………………………..    

Justeras                                                                       

Krister Karlsson                                                          

Närvarande 30/8 2012                                                                 Bilaga 1.

Medlemsmöte - Flärke Affärscentrum Ekonomisk Förening

 

Elisabeth Nilsson

Krister Karlsson

Göran Östensson

Rolf Nordin

Kjell Englund

Rickard Nyberg

Hans-Erik Granström

Ove Engblom

Kenneth Strandberg

Lennart Lundin

Arne Hägglund

K-G Gustafsson

Pia Höglander

Tord Lundin

Paul Berglund

Bertil Grundström

Inga-Märta Grundström

Margareta Näsholm

Anna Fahlander

Maj-Lis Edman

Lorenz Edman

Ann-Mari Hultgren

Joakim Hultgren

Jan-Erik Hägglund

Ove Augustsson

Göran Eliasson

Eleonor Gidlund

Tommy Strandberg

Anna Hägglöf

Bilaga 2

Bilaga 2

Senaste kommentaren

19.05 | 19:07

Ola Larsmo SWEDE HOLOW blir nästa bok vi skall läsa till i slutet av juni. Det var en överraskning att det kunde vara så inspirerande att vara med i en bokcirkel. TACK

24.01 | 09:46

Vi läser Sara Larssons "Den Första Lögnen" i Flärke bokcirkel. Vi har några exemplar kvar om du vill läser med! Vi träffas Onsdag den 9 Februari kl 18.30 vid Flärke Bygdegården.

24.11 | 13:20

Flärke Bokcirkel kommer att träffas torsdag 2. december kl 18.30 vid bygdegården. Alla hjärtligt välkomna. Fika finns!

11.11 | 10:21

Brinner du för böcker? Vill du vara med i en ny bokcirkel i Flärke som ska träffas en gång i månad. Om du är intresserad, kontakta: Gordon, epost: gandf50@yahoo.com

Dela den här sidan