Protokoll vid årsmöte i Flärke Fiber Ekonomisk Förening 2023-04-19 på Flärke Bygdegård
§1 Mötets öppnande
Mats Sjöqvist öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Val av ordförande samt sekreterare vid årsmötet
Tommy Strandberg valdes till mötets ordförande, Mats Sjöqvist till sekreterare.
§3 Godkännande av röstlängd
Ordförande föreslog att röstlängd skulle upprättas vid eventuell omröstning, vilket
godkändes.
§4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Krister Karlsson och Peder Strandberg.
§5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Utlysningen godkändes.
§6 Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§7 Styrelsens årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
Cecilia Lundin läser igenom årsredovisning för 2022.
Tommy Strandberg läser verksamhetsberättelse, och revisionsberättelse.
§8 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av
årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Det beslutades att godkänna styrelsens årsredovisning.
§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet för det gångna året godkändes.
§10 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Beloppet om 200kr/möte för ledamöter och 1000kr/år till revisorer godkändes.
§11 Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
300kr/år i årsavgift och 275kr/timme för annat arbete godkändes.
§12 Val av ordförande
Mats Sjöqvist valdes till ordförande i 1år.
§13 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
Cecilia Lundin, Krister Karlsson, Peder Strandberg och Tommy Sjöberg omval 2år
Sittande ledamöter med 1år kvar: Erling Arnquist och Rickard Nyberg.

§14 Val av revisorer och suppleant
Tommy Strandberg och Kerstin Persson valdes till revisorer.
Kerstin Rask valdes till revisorssuppleant
§15 Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara
sammankallande
Victoria Sjöqvist och sammankallande Kenneth Strandberg.
§16 Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före
stämman
Inga inkomna frågor.
§17 Mötets avslutande
Tommy Strandberg avslutar mötet.

Ordförande Justeras Justeras Vid protokollet

Tommy Strandberg Krister Karlsson Peder Strandberg Mats Sjöqvist

Årsmöteshandlingar 2022 Flärke Fiber

Årsmötesprotokoll 2022

Protokoll konst. 2021-04-14

Protokoll från konstituerande mötet 2021

Protokoll årsmöte 2021-04-14

Protokoll från årsmötet 2021

Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll 2020

Referat fr årsmöte 2019

Årsmöte i Flärke Fiber ekonomisk förening

Flärke Fiber har hållit årsmöte 2019 och protokollet finns att läsa på föreningens hemsida.
Flärke Fiber satte igång med ett gediget arbete för fibern 2013. Massor med ideellt arbete med projektering, grävning, röjning m m gjordes i inledningsskedet och 2015 var allt klart att tas i bruk.
Nu har allt varit i gång några år och fungerar fantastiskt bra med både bredband för dator samt TV och telefoni. Det känns som om vi verkligen var i framkant, ute i grevens tid, för att förverkliga detta.
En del nya medlemmar kommer vi att ta med, eftersom inte alla hoppade på i starten, så det arbetet återstår innan allt överlämnas till Telia.
Agneta Gröndahl

Protokoll årsmöte 2019

Protokoll fört vid årsmöte i Flärke Fiber Ekonomisk Förening 2019-05-09 på Flärke Bygdegård

Närvarande cirka 30 personer

§ 1Mötets öppnande
Ordförande Krister Karlsson öppnade mötet och hälsade  alla välkomna.

§ 2Val av ordförande samt sekreterare vid årsmötet
Hans Wentjärv valdes till ordförande och Agneta Gröndahl till sekreterare.

§ 3Godkännande av röstlängd
Ordförande föreslog att röstlängd skulle upprättas vid en eventuell röstning, vilket godkändes.

§ 4Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Val; Monica Poblens och Tommy Strandberg

§ 5Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Agneta informerade om att affischer hade satts upp i Flärke samt att mail och brev hade skickats till medlemmarna. Godkändes.

§ 6Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes. Bilaga, sid 1.

§ 7 Styrelsens årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
A. KassörenCecilia Lundin redogjorde för årsredovisningen.
B. Krister Karlsson läste upp verksamhetsberättelsen.
C. Deltagarna läste igenom revisionsberättelsen. Bilaga 2.
Mötet godkände samtliga punkter, A, B och C.
Bilaga 1 sid 2-7 samt Bilaga 2.

§ 8Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Beslutades att godkänna vad som inryms i § 8.

§ 9Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslutadesatt styrelseledamöterna får ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
Ingen ändring är planerad, vilket godkändes av mötet.

§ 11Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
Beslutades att medlemsavgift och andra avgifter skall vara oförändrade.

§ 12Val av ordförande
Till  ordförande i föreningen valdes Krister Karlsson.
Bilaga3.

§ 13Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
Till styrelseledamöter för två år valdes Cecilia Lundin, Tommy Sjöberg, Peder Strandberg och Mats Sjökvist.
De tre förstnämnda, omval och Mats Sjökvist nyval.
Fyllnadsval Hampus Sjögren, ett år.
Sittande ledamöter med ett år kvar är Rickard Nyberg och Erling Arnquist.
Bilaga 3.

§ 14Val av revisorer och suppleant
Till revisorer valdes  Kerstin Persson och Tommy Strandberg och till revisorssuppleant Kerstin Rask.

§ 15Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande
Val; Lennart Lundin, Viktoria Sjökvist, sammankallande, och Kenneth Strandberg.

§ 16Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman
Inga övriga ärenden hade anmälts.

§ 17Mötets avslutande
Avgående Agneta Gröndahl avtackades med blommor och present för sitt arbete i styrelsen.
Hans Wentjärv avslutade därefter mötet och de närvarande inbjöds till fika.

Vid protokollet


Agneta Gröndahl


Justeras

Hans Wentjärv Monica PoblensTommy Strandberg

Årsmötesprotokoll 2018

Protokoll fört vid årsmöte i Flärke Fiber Ekonomisk Förening 2018-06-26 på Flärke Bygdegård
Närvarande cirka 30 personer
§ 1 Mötets öppnande
Sekreteraren Agneta Gröndahl öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Val av ordförande samt sekreterare vid årsmötet
Hans Ventjärv valdes till ordförande och Agneta Gröndahl till sekreterare.
§ 3 Godkännande av röstlängd
Ordförande föreslog att röstlängd skulle upprättas vid en eventuell röstning, vilket godkändes.
§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Val; Karl-Erik och Siv Fahlén
§ 5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Affischer hade satts upp i Flärke, information satts in på hemsidan, mail, sms och brev hade skickats. Godkändes.
§ 6 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes. Bilaga, sid 1.
§ 7 Styrelsens årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen

Ordförande läste verksamhetsberättelsen, kassören Cecilia Lundin redogjorde för årsredovisningen och revisor Mats Jansson läste revisionsberättelsen.
Bilaga, sid 2-8.
§ 8 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Beslutades att godkänna vad som inryms i § 7-8.
' En fråga från en medlem om hur vi i framtiden disponerar vinst eller förlust besvarades med att styrelsen kommer att behandla frågan.
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslutades att styrelseledamöterna får ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 10 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
Ingen ändring är planerad, vilket godkändes av mötet.
§ 11 Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
Beslutades att medlemsavgiften skall, som tidigare, vara 300 kronor per år.

§ 12 Val av ordförande
Till ordförande i föreningen valdes Johnny Lindberg.
§ 13 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
Till styrelseledamöter för två år valdes Erling Arnqvist, Krister Karlsson och Rikard Nygren.
Till ledamot för ett år valdes Agneta Gröndahl.
Fyllnadsval på ett år gjordes för Tommy Sjöberg i stället för avgående Karl-Gustav Gustafsson.
Kvar på ett år är Cecilia Lundin, Erling Arnquist och Peder Strandberg.
§ 14 Val av revisorer och suppleant
Till revisorer valdes Mats Jansson och Margita Thorén samt till revisorssuppleant Tommy Strandberg.
§ 15 Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande
Val; Lennart Lundin, sammankallande, och Viktoria Sjökvist.
§ 16 Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enlig lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman
Inga övriga ärenden hade anmälts.
§ 17 Mötets avslutande
Karl-Gustav Gustafsson avtackades med blommor och present liksom ej närvarande Joakim Hultgren.
Hans Ventjärv avslutade mötet, tackade de som kommit till mötet och avslutade med att inbjuda till fika.
Vid protokollet

Agneta Gröndahl

Justeras

Hans Ventjärv Karl-Erik Fahlén Siv Fahlén

Årsmötesprotokoll 2017

Protokoll fört vid årsmöte i Flärke Fiber Ekonomisk Förening 2017-06-27 på Flärke Bygdegård

Närvarande cirka 35 personer

§ 1Mötets öppnande

Ordförande Johnny Lindberg öppnade mötet och hälsade  alla välkomna.

§ 2Val av ordförande samt sekreterare vid årsmötet

Tord Lundin valdes till ordförande och Agneta Gröndahl till sekreterare.

§ 3Godkännande av röstlängd

Ordförande föreslog att röstlängd skulle upprättas vid en eventuell röstning, vilket godkändes.

§ 4Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Val; Karin Sundström och Lennart Nordin

§ 5Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Affischer har satts upp i Flärke, information satts in på hemsidan, mail, brev och sms har skickats.

§ 6Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes. Bilaga 1

§ 7 Styrelsens årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

Efter genomgång godkände mötet årsredovisningen, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen.
Bilaga 2, 3 och 4.

§ 8Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Beslutades att godkänna vad som inryms i § 8.

§ 9Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslutadesatt styrelseledamöterna får ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Beslutades att arvode till styrelseledamöter, i likhet med förra året, skulle utgå med 200 kronor per möte och för utfört arbete därutöver 275 kronor per timme, inkl sociala avgifter och semesterersättning samt ett arvode till revisorerna om 1.000 kronor vardera per år.

§ 11Beslut om medlemsavgift och andra avgifter

Beslutades att medlemsavgiften skall som förra året vara 300 kronor per år.

§ 12Val av ordförande

Till  ordförande i föreningen valdes Johnny Lindberg.

§ 13Val av övriga styrelseledamöter och eventuella supplanter

Till styrelseledamöter för två år valdes Erling Arnqvist, Karl-Gustav Gustafsson och Cecilia Lundin. Agneta Gröndahl, Peder Strandberg, Joakim Hultgren och Krister Karlsson har ett år kvar i styrelsen.
Styrelsen har inga suppleanter.

§ 14Val av revisorer och suppleant

Till revisorer valdes Mats Jansson och Margita Thorén samt till revisorssuppleant Tommy Strandberg.

§ 15Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande

Val; Lennart Lundin, sammankallande, och Viktoria Sjökvist.

§ 16Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enlig lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman

Inga övriga ärenden hade anmälts.

§ 17Mötets avslutande

Tord Lundin avslutade mötet.

Johnny Lindberg  tackade de som kommit tll mötet och avslutade med att inbjuda till fika.

Vid protokollet


Agneta Gröndahl


Justeras


Tord Lundin       Karin SundströmLennart Nordin

Protokoll fört vid årsmöte med Flärke Fiber 2015-06-03 i Flärke

Protokoll fört vid årsmöte med Flärke Fiber ekonomisk förening 2015-06-03 i Flärke Bygdegård.
Närvarande: c:a 65 personer
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Karl-Gustav Gustafsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
Valberedningens förslag; ordförande Tord Lundin, som tackade för förtroendet, och sekreterare Agneta Gröndahl, godkändes.
§ 3 Godkännande av röstlängden
Beslutades att röstlängd tas fram och godkänns om behovet uppstår.
§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Johnny Lindberg och Gunilla Berglund valdes till justerare och beslutades att rösträknare väljs om behovet uppstår. § 5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Kallelse hade skickats ut via mail, affischering och information på hemsida, vilket godkändes. § 6 Fastställande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för att styrelsen under punkt 16 skulle ge information om dagsläget och hur det ser ut med arbetet framåt i föreningen.
§ 7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
Verksamhetsberättelse för 2014, Bilaga 2, Årsredovisning, Bilaga 3, Resultatrapport, Bilaga 4, samt Revisionsberättelse, Bilaga 5, fanns att hämta vid entrén. Ordförande läste revisionsberättelsen. Kassören Cecilia Lundin redogjorde för årsredovisningen och konstaterade att årets vinst uppgick till 3.447 kronor. Redovisningen godkändes.
§ 8 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Beslutades att fastställa balans- och resultaträkning samt att vinsten överförs tilll 2015 års bokföring.
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
Mötet beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 10 Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Mötet beslutade att bevilja styrelseledamöterna ersättning för faktiska kostnader för utlägg samt reseersättning.
2
§ 11 Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
Revisorerna ville höja medlemsavgiften till 300 konor. Styrelsen föreslog 100 kronor, som tidigare, eftersom kollektivavtalet innehåller ytterligare 50 kronor. Sammanlagt betalar kollektiva medlemmarna då 150 kronor för kommande administrativa och eventuella övriga kostnader. Mötet beslutade att medlemsavgiften, som tidigare, skulle vara 100 kronor. § 12 Val av ordförande
Karl-Gustav Gustafsson valdes enligt valberedningens förslag till föreningens ordförande.
§ 13 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
Till övriga styrelseledamöter valdes Bertil Grundström, ett år Cecilia Lundin, två år Agneta Gröndahl, ett år Johnny Lindberg, två år Erling Arnqvist, två år Joakim Hultgren, ett år och Peder Strandberg, ett år. § 14 Val av revisorer och revisorsuppleant
Till revisorer valdes Mats Jansson och Margita Thorén och till revisorssuppleant valdes Tommy Strandberg.
§ 15 Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande
Till valberedning på ett år valdes Lennart Lundin, sammankallande, och Victoria Sjöqvist. § 16 Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman
Karl-Gustav Gustafsson redogjorde för hur långt arbetet i föreningen kommit. Telia hade lämnat besked om att inkoppling av systemet skulle vara klart 25 juni. Utrustning till medlemmarna kommer att läggas i påsar som kan hämtas på Bygdegården. Medlemmarna får besked om tidpunkt via kallelse. Medlemmarna ska också skriva på en blankett för medgivande till betalning via autogiro.
En fråga från medlem om kostnaden för byte av avtalsform ställdes. Styrelsen redogjorde för kostnaden och att beslut fattats vid tidigare möte om detta.
Inga övriga ärenden hade anmälts.
§ 17 Mötets avslutande
Tommy Sjöberg tackade styrelsen för allt det omfattande arbete som hittills lagts ner i projektet. Ett särskilt tack till Bertil Grundström som drog igång det hela.
3
Tillsammans med Karin Jonsson delade han ut blommor från Flärke Bygderåd till styrelsen och till projektansvarige Tommy Strandberg.
Ordförande avslutade mötet, tackade för visat intresse och bjöd in till kaffebordet.
Vid protokollet
Agneta Gröndahl
Justeras
Tord Lundin Johnny Lindberg Gunilla Berglund

Anteckningar från informatonsmöte 16/10 -14

Anteckningar från informatonsmöte i Flärke Fiber ek fören torsdag 16 oktober 2014 på Flärke Bygdegård.

Medverkande från Telebutiken i Örnsköldsvik, Henrik Wallin och Anders Augustsson.

Ordförande Karl-Gustav Gustafsson hälsade alla i den välfyllda lokalen välkomna och informerade om nuläget.

Vattenfall som vi samarbetar med när det gäller grävning i Flärke m fl byar har ännu inte avslutat sitt arbete.

Eventuellt kommer provblåsning att påbörjas nästa vecka så det är av största vikt att alla satt upp sina boxar på yttervägg.

Svetsning av fiber har inte påbörjats ännu.

Återställningsarbete efter grävning pågår.

Scanova installerar telestation.

Uppstarten av fibernätet kommer att bli fördröjd till vårvintern 2015.

Ekonomin är stabil och budgeten ligger inom kalkyl.

Ordförande lämnade därefter ordet till Telebutikens personal som visade en informationsfilm om vad som gäller för föreningen.

Bredbandet omfattar 100/100 mb.

Trådlös router ingår och byts kostnadsfritt av Telebutiken om fel uppstår.

Telia säker surf ingår i vårt avtal.

Telebutiken svarar för gratis installationshjälp till den som önskar.

För hjälp och rådgivning har Telebutiken en separat telefon, 070-3656506. Man kan även besöka butiken för rådgivning m m. Mailadress redovisas senare.

Vi får cirka 20 TV-kanaler i grundutbudet men den som önskar kan köpa till extra kanaler och får då själv kontakta Telebutiken för prisuppgifter m m. Tilläggstjänster debiteras kunden direkt av Telia.

Tänk på att all el är känslig för åska så dra ur kontakter vid oväder. Själva fibern är dock okänslig.

Vid strömavbrott har varje medlem tre timmars reservgång och stationen har 12 timmar.

Telefonin ingår i det kollektiva avtalet med tillägg för samtalskostnader.

Den som önskar s k öppen fiber, d v s inte kollektivt avtal, svarar själv för kontakt med antingen Telia eller annan leverantör.

Två gånger per år finns möjlighet att ändra sitt avtal öppen fiber mot kollektivavtal eller vice versa. Telia debiterar en kostnad för ändring, vilket vi från styrelsen återkommer till inom kort. Inget styrelsemöte har hållits ang kostnaden, eftersom det inte varit känt för oss förrän denna vecka, att kostnad debiteras vid byte.

Avtalet med Telia gäller fem år från uppstart och omförhandlas därefter.

Så var det dags för fika och för att skriva på avtalen om tjänster.

Agneta Gröndahl

sekr i Flärke Fiber ek fören.

Senaste kommentaren

19.05 | 19:07

Ola Larsmo SWEDE HOLOW blir nästa bok vi skall läsa till i slutet av juni. Det var en överraskning att det kunde vara så inspirerande att vara med i en bokcirkel. TACK

24.01 | 09:46

Vi läser Sara Larssons "Den Första Lögnen" i Flärke bokcirkel. Vi har några exemplar kvar om du vill läser med! Vi träffas Onsdag den 9 Februari kl 18.30 vid Flärke Bygdegården.

24.11 | 13:20

Flärke Bokcirkel kommer att träffas torsdag 2. december kl 18.30 vid bygdegården. Alla hjärtligt välkomna. Fika finns!

11.11 | 10:21

Brinner du för böcker? Vill du vara med i en ny bokcirkel i Flärke som ska träffas en gång i månad. Om du är intresserad, kontakta: Gordon, epost: gandf50@yahoo.com

Dela den här sidan