Dom som upplever roblem med vårat nät, bör starta om all utrustning inkl fiber omvandlare enl instruktionen nedan.


Dra ur nätsladd till Tv-boxar. (vid installation av den nya utrustningen ska koderna tas bort ur den gamla Tv-boxen först)

Dra ur nätsladd till Router/gateway.

Dra ur nätsladd till fiberomvandlare.

Vänta 3 minuter.

Starta fiberomvandlare

Vänta 3 minuter så att fiberanslutning erhålls.

Starta Router/gateway

Vänta 3 minuter eller tills allt lyser grönt på Router/gateway.

Starta Tv-box, och om du har flera Tv-boxar måste du kontrollera att de har olika koder. Annars krockar dom och bilden/ljudet hackar.

Om det är en ny Tv-box så får man följa anvisningarna på skärmen för att logga in, identifikations och kontroll-koderna hittar man på Telia när man loggar in under mina sidor.


Vi vet att detta är tråkigt jobb, men det är nödvändigt att först ha gjort det innan fortsatt felsökning.


Om problem kvarstår så kontakta i första hand Telia, men om flera har samma problem i ett område hjälper vi till med felanmälan.

Mail: flarkefiber@gmail.com Ordf: Mats Sjökvist 0728627156.

Styrelsen Flärke Fiber Ekonomiska Förening

Styrelsen för 2023 ser ut så här.

Ordförande: Mats Sjöqvist   flarkefiber@gmail.com

Kassör: Cecilia Lundin     flarkefiber@gmail.com

Sekreterare: Krister Karlsson

Ledamöter:

Rickard Nyberg

Tommy Sjöberg

Krister Karlsson

Peder Strandberg

Årsmöte 2022

Kallelse till Årsmöte för medlemmar i Flärke fiberförening

Flärke fiberförening Onsdagen 30/3 Kl.18:30 på bygdegården.

Digitalt via TEAMS

Är du intresserad av att deltaga? Skicka ett mail till flarkefiber@gmail.com , så skickar vi en länk för att ansluta via TEAMS.

Dagarna efter styrelsemötet finns protokollet att läsa på www.flarkeby.se 

Välkomna Styrelsen

Årsmöte 2020

Kallelse till Årsmöte Flärke fiberförening 2020

Tisdagen 28/4 -20 Kl.19:00 Flärke bygdegård OBS! Pga mötesregler kring Coronaviruset måste föranmälan ske via SMS 070-374 49 94 Eller e-post flarkefiber@gmail.com Vi bjuder på fika. Välkomna Styrelsen

Aktuellt i fiberföreningen

En intresseförfrågan har gått ut angående evt nya anslutningar.

Förfrågan togs upp på årsmöte 2019 och finns även i mötesprotokollen.

En sammanställning visar att mer än 20st är intresserade av att ansluta upp sig mot befintliga fibernätet.

Listan över intresserade är nu inlämnad till Telia för offertförfrågan 5/11-19

Information från Flärke Fiber 23/3-15

Information från Flärke Fiber

De arbeten som pågår nu i vår förening är inkoppling i noden/stationen i Flärke, sedan kommer en

OTDR mätning att göras på nätet i Flärke området.

Noden/stationen i Skademark är färdigkopplad och väntar på OTDR mätning.

Flyggsjö-Flärke sträckan med samförläggningen har vi problem med is i slangar så den är inte

färdigblåst med fiber. Arbetet med att avhjälpa de problemen startar i april.

Utrustning till hemmen från Telia är beställda och kommer under våren.

Närmare tidpunkt för start av vårt nät återkommer vi till senare när mätningarna är gjorda och

utrustningen till stationerna levererade.

Nu pågår ett intensivt arbete med att skicka all dokumentation till Länsstyrelsen för avslut och

utbetalning av bidrag.

Styrelsen

Information från Flärke Fiber 17/12-14

Här kommer lite´ information om fiberprojektet.

Samförläggningen (grävningen) med Vattenfall på sträckan Hattsjö-Flyggsjö är nu klar och väntar på blåsning av fiber.  På resten av vårt område är fiber blåst.

Svetsning vid fastigheter pågår och beräknas bli klart vecka 52. Svetsning av skåp startar efter jul. Vi väntar på att Skanova skall komma och dra in fibern i stationerna.

Snökäppar på kabelskåpen håller på att monteras av områdesansvariga.

Avtal med Telia om leverans av utrustning för kollektiv och öppen fiber är skrivet.

Vi vill också passa på att önska Er alla en God jul och ett Gott nytt år.

Flärke Fiber

Styrelsen

Information från Flärke Fiber

Information från Flärke Fiber

Vid medlemsmötet i Flärke Fiber i oktober, presenterade styrelsen ett kostnadsförslag avseende byte av abonnemang. Det framkom på mötet synpunkter på förslaget och styrelsen har därför sammanträtt och fattat följande beslut.

"Vid byte från kollektivt avtal (3play) till Öppen fiber, eller vice versa, debiterar Telia en avgift om 5.750:- inkl moms för första kunden, därefter 1.250:- inkl moms för efterkommande kunder.

Denna kostnad fördelas mellan de medlemmar som vill göra ett byte under en sexmånadersperiod.

Möjlighet att ändra kan ske enbart två gånger per år (var 6:e månad).

Vid byte under den första sexmånadersperioden efter idrifttagandet betalar föreningen, om föreningens ekonomi tillåter, 4.500:- inkl moms och medlemmen 1.250:- inkl moms.

- - OBS gäller endast första sexmånadersperioden. - -

Vid speciella oförutsedda händelser behandlar föreningen varje enskilt fall för sig."

Med anledning av ovanstående, tänk Er för när Ni väljer abonnemang så att Ni slipper extra kostnader.

Flärke Fiber ek förening

Styrelsen

Informationsmöte

Flärke Fiber Ekonomisk förening inbjuder alla
medlemmar till informationsmöte i Flärke
Bygdegård torsdagen den 16 oktober kl 1900.
Henrik Wallin från Telebutiken kommer till
mötet och informerar om hur tjänsteavtalet
fungerar, hur kommande installation sker m m.
Nu har vi alla möjlighet att ställa frågor till
honom om tillägg m m.

Protokoll fört vid medlemsstämma

Protokoll fört vid medlemsstämma i Flärke Fiber ekonomisk förening 2014-04-06 på Flärke Bygdegård.

Närvarande: c:a 125 personer

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Karl-Gustav Gustafsson hälsade samtliga närvarande välkomna och presenterade byNets representant Klas Strandberg samt Telias representant Krister Tjäder .

Han förklarade därefter mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande

Karl-Gustav Gustafsson valdes till ordförande för mötet

§ 3 Val av sekreterare

Agneta Gröndahl valdes till sekreterare för mötet

§ 4 Val av justerare

Till justerare valdes Gustaf Källström och Tord Lundin

§ 5 Godkännande av dagordning

Bilagda dagordning godkändes. Bilaga 1.

§ 6 Information från byNet

Klas Strandberg, som vid föreningens första möte för 14 månader sedan var anställd av Örnsköldsviks kommun som e-lots, är numera anställd av byNet, vår systemleverantör. Han informerade om projektet, hur långt det kommit och hur det kommer att fortsätta.

När det gäller medlemmarnas egna arbete kan vi minska kostnaderna avsevärt genom bl a följande. Markera var grävning ska utföras, röja, sätta käppar, markera käpparna, hämta slang, skarv, märknät o s v. Vi ska också förbereda uppställning av kabelskåp, jorda söktrådar, återställa marken efter grävning, montera snökäppar på kabelskåp m m.
Det gäller att serva grävmaskinisterna så att de inte behöver göra annat än att gräva. Kringarbeten tar tid i anspråk och som vi vet är tid pengar.

Föreningen svarar för grävning fram till tomtgräns. Där tar fastighetsägaren över och gräver fram till hus och sätter upp anslutningsbox/kopplingsdosa på husets utsida. Fastighetsägaren medverkar också vid montering av fiberomvandlare.

Skanova svarar för drift och underhåll när projektet är genomfört.

§ 7 Information från Telia

Krister Tjäder från Telia informerade om hur man kan använda sig av tjänster i nätet.

Förutom bredband, TV och telefoni finns möjlighet att fjärrstyra värme, belysning, larm m m och framtiden skapar fler och fler möjligheter.

Ett kollektivt gruppavtal med 100 mb, fem e-postadresser och fem hemsidor, säker lagring och kopiering, 20 kanaler, smartbox och installationssupport kan tecknas på fem år och kostar då för varje medlem 349 kronor per månad. Det är också möjligt att, om man önskar, välja högre kapacitet, 250, 500 eller 1.000 mb till en ytterligare kostnad per hushåll.

Man bör tänka på var man sätter upp sitt modem. Gärna i anslutning till TV:ns placering.

§ 8 Information från Flärke Fiber Ek. Förening

Ordförande informerade om att tre dagsverken om vardera 10 timmar skulle utföras av medlemmarna. Ej utförda dagsverken debiteras medlem med 2.000 krnor.

Grävning kommer att göras 10 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Det är åtta grävlag som kommer och troligt är att man börjar i Saluböle.

Projektet kostar 8,1 miljon med en kalkylerad kostnad på cirka 11.000 kronor i insats per medlem, beräknat på ett medlemsantal i vår förening om 200 anslutningar. Bidrag är beviljat med 50 % av kostnaden . Hyran från Skanova är inräknad i kalkylen.

Föreningen behöver en kapitalinsats från varje medlem om 15.000 kronor, att betalas in med 8.000 kronor senast den 30 april 2014 och 7.000 kronor, att betalas in senast den 30 juni. För att minska räntekostnaderna är det givetvis bra om hela beloppet om 15.000 kronor kan betalas in i april.

När projektet är slutfört, årsskiftet 2014/2015 och Skanova tar över drift och underhåll, beräknas en återbetalning till medlem kunna göras i april 2015.

En kollektivt avtal medför en fördel avseende moms.

Företag köper egna paket och faktureras av föreningen. För ett litet företag är det en fördel att vara med i den kollektiva anslutningen.

Anslutning efter 30/4 kostar 15.000 kr + 3000 kr + medlemsavgift 100 kr + insats 100 kr.

Detta gäller fram tills dagen innan grävaren har kommit fram till aktuell fastighet.

Ansluter man sig senare gäller faktisk kostnad.

Om anslutningsbox ej monterats på hus när blåsning av fiber ska utföras får medlem betala den faktiska kostnaden för merarbete och fördröjning.

§ 9 Frågestund

Om det visar sig att antalet anslutningar inte kommer upp till 200 och kostnaderna då blir avsevärt högre kallar föreningen till ny stämma.

Fibern är inte åskkänslig men det är däremot elektriciteten. I projektet har därför inräknats en ups/batteribackup för varje hus som klarar några timmars elavbrott.

Noderna klarar cirka 12 timmars elavbrott.

Grävningen beräknas vara slutförd i oktober och projektet innan årets slut.

En projektledare har anställts; Tommy Strandberg, Flärke.

Markavtalen ska vara undertecknade och inlämnade senast den 30 april 2014.

Anslutningsavtalet bör också undertecknas och lämnas in till områdesansvarig så snart som möjligt, så att vi får en uppfattning om faktiskt medlemsantal.

Områdesansvariga är;

Flyggsjö - Bertil Grundström

Hattsjö - Birger Sjöström

Hattsjöbäcken - Erling Arnqvist

Kroksjö - Kjell Thorén

Hundsjö - Agneta Gröndahl

Flärke - Joakim Hultgren

Gryssjö/Salberg - Tommy Sjöberg

Källfors/Nyland - Peter Persson

Skademark/Saluböle - Jan Gidlund

BESLUT: Stämman beslutade enhälligt att bygga fibernätet.

BESLUT: Stämman beslutade vidare att teckna den beskrivna kollektiva nätanslutningen.

§ 10 Avslut

Ordförande avslutade mötet, tackade för visat intresse och bjöd in till fika.

Han informerade också om att det fanns möjlighet att skriva på både mark- och anslutningsavtal här och nu.

Vid protokollet

Agneta Gröndahl

Justeras

Karl-Gustav Gustafsson Gustaf Källström Tord Lundin

Protokoll från Flärke fiber årsmöte.

Protokoll fört vid årsmöte med Flärke Fiber ekonomisk förening 2014-03-01 i Flärke Bygdegård.

Närvarande: c:a 60 personer

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Bertil Grundström öppnade mötet och hälsade alla välkomna och informerade om att det går bra att ställa frågor efter avslutat årsmöte.

§ 2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Valberedningens förslag; ordförande Tord Lundin, som tackade för förtroendet, och sekreterare Agneta Gröndahl, godkändes.

§ 3 Godkännande av röstlängden

Beslutades att, om behov uppstår ta fram röstlängd.

§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Johnny Lindberg och Gunilla Berglund valdes till justerare och rösträknare.
§ 5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse hade skickats ut via mail och brev enligt stadgarna och godkändes.
§ 6 Fastställande av dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

Verksamhetsberättelsen för 2013 delades ut till deltagarna vid ankomst. Revisionsberättelsen lästes av ordförande.

§ 8 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Kassören Cecilia Lundin redogjorde för årsredovisningen.
Redovisningen godkändes. Beslutades att fastställa balans- och resultaträkning samt att vinsten överförs tilll 2014 års bokföring.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Mötet beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10 Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Mötet beslutade att bevilja styrelseledamöterna ersättning för faktiska kostnader för utlägg och en milersättning om 18:50.

§ 11 Beslut om medlemsavgift och andra avgifter

Mötet beslutade att medlemsavgiften, som tidigare, skulle vara 100 kronor.

§ 12 Val av ordförande

Karl-Gustav Gustafsson valdes enligt valberedningens förslag till föreningens ordförande.

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Till övriga styrelseledamöter valdes Bertil Grundström, Cecilia Lundin, Agneta Gröndahl, Johnny Lindberg, Erling Arnqvist, Joakim Hultgren och Peder Strandberg.

§ 14 Val av revisorer och eventuell revisorsuppleant

Till revisorer valdes Mats Jansson och Margita Thorén och till revisorssuppleant valdes Tommy Strandberg.

§ 15 Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande

Till valberedning valdes Lennart Lundin, sammankallande, och Viktoria Sjökvist.

§ 16 Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman

Inga övriga ärenden hade anmälts.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande Tord Lundin avslutade mötet och tackade för visat intresse och bjöd in till kaffebordet.

Vid protokollet

Agneta Gröndahl

Justeras

Tord Lundin Johnny Lindberg Gunilla Berglund

7. Feb, 2014

Årsmöte i Flärke Fiber ekonomisk förening

Kallelse till årsmöte i Flärke Fiber ekonomisk förening
Lördagen den 1 mars kl 1400 på Flärke Bygdegård
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
3. Godkännande av röstlängden
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
12. Val av ordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14. Val av revisorer och eventuell revisorsuppleant/er
15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande
16. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman 17. Mötets avslutande
VÄLKOMNA! Vi bjuder på fika. OBS! Meddela oss Er mailadress om Ni inte redan gjort det. Styrelsen

12. Nov, 2013

Ny information

Hej alla medlemmar i Flärke Fiber Ek förening med flera.
Vi har, som Ni kanske har läst i ÖA, nu fått möjlighet till bidrag för vårt bredbandsprojekt, så nu går vi vidare med arbetet. Upphandlingsunderlag går in till kommunen nästa vecka.
Projektet måste vara avslutat 2014-12-31!
Ju mer ideellt arbete vi själva kan bidra med desto mer kan vi krympa våra kostnader. Det är därför bra om Ni redan nu kan fundera på hur Ni ser på grävning på Er mark för att lägga ner slang/kabel. Kontakta gärna Era grannar och fundera tillsammans med dem också.
Eget arbete kan bl a bestå i att röja väg för kommande grävmaskinsjobb m m.
Så snart vi vet vem eller vilka som ska utföra grävningen kommer Ni att bli kontaktade igen.
Om Ni vill tala med någon i styrelsen kan Ni kontakta följande personer:
Bertil Grundström
Cecilia Lundin
Agneta Gröndahl
Kent Eriksson
Peder Strandberg
Karl-Gustaf Gustafsson
Joakim Hultgren
Erling Arnqvist
De är alla bosatta inom Era respektive områden så Ni känner säkert igen dem.
Dessutom har vi ytterligare områdesansvariga, också bosatta inom respektive områden:
Birger Sjöström
Tommy Sjöberg
Monica Lindström
Kjell Thorén
Peter Persson
Jan Gidlund
Nu hoppas vi att det här går i lås så att vi får ett bredband med fart!
Styrelsen

Flärke fiber Informerar

Flärke fiber ekonomiska förening får en egen hemsida.

Här kommer vi att sprida informationen om det planerade fiberprojektet.

Eftersom tiden är knapp så önskar vi att alla intresserade meddelar sin mailadres till Agneta Gröndahl som är för närvarande ansvarig för medlems registret.

Agnetas mail:  flarkefiber@flarkeby.se Länk med info:  Elotsen

 

Lägesrapport Flärke Fiber 2013-04-03

Lägesrapport Flärke Fiber 2013-04-03

1. Länsstyrelsen meddelar 2013-03-26 att följande sökande föreningar går vidare för fortsatt handläggning:

Orrvikens samfällighetsförening

Björna Fiber

Fiber till Rävsön och Edsätter

Storsjöbygdens Byanät

3-sjö Fiber

Sollefteå Kommun

Gideå Fiber

Av våra 7 områden i Ö-viks kommun är alltså Flärke Fiber, Gideälvens ek. för.

och Hemlingområdets bredbandsförening ej med i denna första omgång.

2. Jordbruksverket ser i nuläget över en omfördelning av medel mellan länen

vilket kan innebära att ytterligare medel till Västernorrland kan komma efter denna genomgång.

3. Vid områdesmöte 2013-04-03 med e-lotsen Klas Strandberg och byNet

framkom följande:

Klas S. har nytt möte med Kommunen i mitten april

Scanova-modellen presenterades. Ett alternativ för att sänka kostnaderna

och som pågår i Bräcke Kommun genom ett samarbete mellan Scanova och byNet

Kontakter tas mellan byNet och Scanova nästa vecka för att diskutera denna möjlighet även för våra föreningar. Scanova-modellen kan innebära en positiv kostnadssänkning.

Genom Scanova initiativet så finns det fortfarande möjlighet att vi kan lyckas bygga ett fiberbernät till en acceptabel kostnad.

4. Projektarbetet inom Flärke Fiber går vidare som planerat.           

Information & Sammanfattning av Flärke Fiberprojekt till dags dato 2013-03-20

Information & Sammanfattning av Flärke Fiberprojekt till dags dato 2013-03-20

Informationsmöte på Flärke Bygdegård den 2013-02-07 för Flärkeområdet. Då bildades även en Interimsstyrelse och områdesansvariga utsågs.

En registrering av föreningen är gjord hos Bolagsverket och vårt organisations-nummer:769625-9667 Ett bankkonto är öppnat i Swedbank med tillhörande bankgiro nummer:156-5563

Medlemslistor har upprättats för de intresserade fastigheterna som vill ansluta sig till föreningens nätverk. Insatsbeloppet är för närvarande 100 kr samt årsavgiften som är 100 kr enligt de befintliga stadgarna. Detta betalas in till föreningens bankgiro enligt kommande anvisningar. För närvarande är det ca. 180 medlemmar som har anmält sitt intresse.

"Fibermöten" med de övriga 6 områdena har hållit tillsammans med e-lots från kommunen och med ByNet, för bland annat genomgång av projektstöds ansökan till Länsstyrelsen/Jordbruksverket.

Ansökningshandlingarna lämnades in till Länsstyrelsen 20130306, sökt bidrag är 50% av projektkostnaden. Eventuella andra kostnadsstöd och finansieringar är för närvarande osäkra, men kontakt har tagits med kommunen ang. detta.

Medlemsmöte med beslut kommer att hållas när kostnadsbilden finns, samt även då bildande av den permanenta styrelsen.

Länsstyrelsens utnyttjande av sitt tilldelade stöd rapporteras till Jordbruksverket 2013 03 25. Det är osäkert när Jordbruksverkets svar kommer. Det är bara att vänta och se.

Flärke Fibers Ek. Förenings Interimsstyrelse består av följande personer:

Ordf. Bertil Grundström

Vice ordf. Peder Strandberg

Sekr. Tommy Sjöberg

Kassör Karin Jonsson

Ledamöter: Kent Eriksson, Erling Arnqvist, Karl-Gustav Gustafsson

Suppleanter: Joakim Hultgren, Agnetha Gröndahl

Revisor Mats Jansson 

Senaste kommentaren

19.05 | 19:07

Ola Larsmo SWEDE HOLOW blir nästa bok vi skall läsa till i slutet av juni. Det var en överraskning att det kunde vara så inspirerande att vara med i en bokcirkel. TACK

24.01 | 09:46

Vi läser Sara Larssons "Den Första Lögnen" i Flärke bokcirkel. Vi har några exemplar kvar om du vill läser med! Vi träffas Onsdag den 9 Februari kl 18.30 vid Flärke Bygdegården.

24.11 | 13:20

Flärke Bokcirkel kommer att träffas torsdag 2. december kl 18.30 vid bygdegården. Alla hjärtligt välkomna. Fika finns!

11.11 | 10:21

Brinner du för böcker? Vill du vara med i en ny bokcirkel i Flärke som ska träffas en gång i månad. Om du är intresserad, kontakta: Gordon, epost: gandf50@yahoo.com

Dela den här sidan