Senaste kommentaren

19.05 | 19:07

Ola Larsmo SWEDE HOLOW blir nästa bok vi skall läsa till i slutet av juni. Det var en överraskning att det kunde vara så inspirerande att vara med i en bokcirkel. TACK

24.01 | 09:46

Vi läser Sara Larssons "Den Första Lögnen" i Flärke bokcirkel. Vi har några exemplar kvar om du vill läser med! Vi träffas Onsdag den 9 Februari kl 18.30 vid Flärke Bygdegården.

24.11 | 13:20

Flärke Bokcirkel kommer att träffas torsdag 2. december kl 18.30 vid bygdegården. Alla hjärtligt välkomna. Fika finns!

11.11 | 10:21

Brinner du för böcker? Vill du vara med i en ny bokcirkel i Flärke som ska träffas en gång i månad. Om du är intresserad, kontakta: Gordon, epost: gandf50@yahoo.com

Dela den här sidan

Det har kommit in en skrivelse till Bygdegårdsföreningens styrelse den 8 november 2021 från en medlem som vill ha ett svar på några frågor och som denne vill att vi svarar offentligt på.

De nya stadgarna och klausulen blev godkända av medlemmarna den 3 mars 2021och började gälla 5 september 2021. Så klausulen som medlemmen åberopar gäller inte retroaktivt utan började gälla det ovannämnda datumet.

Har läst igenom stadgarna och varit i kontakt med Riksförbundet för bygdegårdarna angående deltagarantal på ett årsmöte och vi är överens om att det inte står någonstans om lägst deltagarantal på ett årsmöte. Dock ska det sägas att det vid detta årsmöte så var det fler medlemmar än de tidigare styrelseledamöterna. Det valdes in två nya i styrelsen av de som deltog i mötet. Medlemmen anser också att styrelsen givit sig själv ansvarsfrihet vilket inte styrelsen kan göra. Efter revisionsberättelsen där revisorer efter revisionen lämnat följande budskap:  Allt var klart och tydligt bokfört och inga anmärkningar, varför vi rekommenderar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  De medlemmar som deltog på mötet godkände revisionen och röstade för att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Det är på ett årsmöte som beslut tas och inte hemma i vardagsrummet. Vill man ha en förändring så går man på årsmötet och gör sin röst hörd. Kan man inte/vill man inte vara med på ett årsmöte så kan man skicka ett ombud som får rösta i ens ställe men då måste ombudet ha ett skriftligt medgivande som bevittnats av två oberoende personer. I annat fall så har man förverkat sin rösträtt.

 

Vi har en fantastisk bygdegård och vi bor i en fantastisk by som kan bli ännu bättre. Men det krävs att vi samarbetar. Tillsammans är vi starka!

 

Ingrid Björklund

Ordförande Flärke Bygdegårdsförening

 

Stadgar

STADGAR för Flärke bygdegårdsförening

 

§ 1. NAMN

Flärke Bygdegårdsförening

 

§ 2. ÄNDAMÅL

Föreningen, som är partipolitiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, enskilda, ideella organisationer, företag och offentliga myndigheter, som önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens demokratiska värderingar.

Föreningen finns till på bygdens initiativ och ska bidra till lokal utveckling där den verkar. Genom kulturverksamhet och andra insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka bygdens attraktionskraft.

För att främja sitt ändamål ska föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

 

§ 3. HEMVIST OCH FÖRENINGSFORM

Föreningen är en ideell förening med hemvist i Örnsköldsviks Kommun, i

Västernorrlands län

 

§ 4. INTRÄDE

Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening, stiftelse, annan organisation, familj eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och ändamål.

 

§ 5. AVGIFTER OCH MEDLEMSKAP

Medlem är den som betalar avgift enligt överenskomna regler och med belopp som årligen fastställs av årsmötet.

 

§ 6. UTESLUTNING

Bryter medlem mot dessa stadgar, på annat sätt skadar föreningen, motarbetar dess syften eller avstår från att erlägga avgifter enligt överenskommelse kan styrelsen utesluta medlemmen ur föreningen.

Medlem som motsätter sig uteslutningsbeslutet kan genom en skriftlig begäran inom 30 dagar hänskjuta beslutet till kommande årsmöte.

 

§ 7. ORGAN

Föreningens organ

 1. Årsmöte
 2. Styrelse
 3. Revisorer
 4. Valberedning

 

§ 8. ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte hålls årligen tidigast den 1 januari och senast den 30 april. Vid årsmötet har varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Om votering begärs i personval genomförs alltid sluten omröstning. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

 

§ 9. VID ORDINARIE ÅRSMÖTE SKA FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLAS:

 1. Val av mötesordförande och sekreterare
 2. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 3. Val av två rösträknare
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Godkännande av kallelse
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det gångna året
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
 10. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Beslut om

a)      mandatperiodens längd

b)     antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare

c)      ev. ersättning till styrelse m.fl.

 1. Val av ordförande i föreningen
 2. Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare
 3. Val av revisorer och ersättare
 4. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma
 5. Val av ombud till övriga föreningar.

 

 1. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift
 2. Framställningar och förslag från styrelsen
 3. Motioner och förslag från medlemmar som inkommit skriftligt till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet
 4. Val av valberedning
 5. Vid årsmötet väckta frågor

 

Årsmötet bör också behandla de frågor som rekommenderas i årsmötesmaterial som föreningen erhåller från riksförbundet och bygdegårdsdistriktet.

 

§ 10. EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar begär det med en skriftlig motivering.

På extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelsen.

 

§ 11. KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Kallelse till årsmöte ska ske genom personlig kallelse eller genom att annonsera publikt på bygden senast 14 dagar före mötet.

 

§ 12. STYRELSE

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst 5 ledamöter och det antal ersättare som årsmötet beslutar.

Mandatperioden kan vara på ett eller två år, enligt årsmötets beslut.

*Extra klausul antagen 2021-03-10 att: Styrelseledamot ej bör sitta längre än 8 år,.

Styrelsen ska inom sig utse en vice ordförande, sekreterare och kassör, förutsatt att inte årsmötet redan gjort det. En kontaktperson för uthyrning ska också utses. En kontaktperson för fastighetsfrågor bör utses. För att få aktuell information från riksförbundet och distriktet inom olika verksamhetsområden samt för att fördela arbetet i styrelsen kan föreningen också utse kontaktperson för kultur, försäkring, ungdom, miljö, landsbygdsutveckling, film/bio och hemsida.

 

§ 13. STYRELSENS SAMMANTRÄDEN

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst två av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

 

 

§ 14. STYRELSENS BESLUTSFÖRHET

Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

 

§ 15. STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen ska i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de uppgifter som Riksförbundet efterfrågar i årsrapporteringen.

Styrelsen ska föra en kontinuerligt uppdaterad medlemsförteckning.

Styrelsen äger med inteckning för skuld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

 

§ 16. TECKNINGSRÄTT

Styrelsen eller de som styrelsen utser har föreningens teckningsrätt. 

 

§ 17. RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.

Styrelsen ska senast 14 dagar före ordinarie årsmöte överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

 

§ 18. REVISORER

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av två av ordinarie årsmöte utsedda revisorer.

För revisorerna ska utses ersättare. Revisorer och ersättare för dessa utses för ett år.

Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmötet.

 

§ 19. ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR

För ändring av dessa stadgar krävs 3/4-majoritet vid ett ordinarie årsmöte eller enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, därav minst ett ordinarie.

 

§ 20. UPPLÖSNING SAMT LIKVIDATION

Beslut om upplösning av föreningen eller om föreningens trädande i likvidation fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav en ordinarie. För att beslutet ska vara giltigt krävs 2/3-majoritet av de närvarande röstberättigade på det andra årsmötet. I kallelsen för detta möte ska framgå att upplösning eller likvidation är syftet med mötet.

Skulle föreningen upplösas ska föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt årsmötets beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

 

Ovanstående stadgar har antagits den 10 mars 2021, efter utskick med brevsvar från 49 st. medlemmar som ansåg att de nya stadgarna var korrekta.  

Hyra bygdegården

 Hyra

Från fredag kl. 15.00 till söndag kl. 15.00

Medlemmar 1000:-

Icke medlemmar 1400:-


Bjudningsdans 2000:-


Hyra/dag

Medlemmar 300:

Icke medlemmar 400:-


Företag

300:-/dag


Utebliven städning: 1000:-

Bokningsansvariga


Gordon Smith tel: 070-664 96 68 eller Fergus Brown tel: 070-334 96 69 

Vaktmästare

Krister Hultgren

Tel: 0663-500 05 eller 070-524 53 17

Bygdegådens styrelse består av följande personer

Ordförande: 

Ingrid Björklund
070-256 80 04

Vice ordf:

Anna Fahlander


Sekreterare:


Siv Åhlén


Övriga ledamöter:


Kenneth Strandberg och MagnusWesterlund


Suppleant


Emma Lindström


Karin Jonsson    tfo kassör

Bli medlem

Årsavgift

Familj med barn upp till 18 år  200:- ( man uppger alla familjemedlemmar)

Ensamstående 100:

Pgnr: 67 77 01-5

Swishnr: 123-205 72 97